Rankingi najlepszych produktów

Regulamin korzystania ze Strony

W tej zakładce są przedstawione warunki korzystania z Serwisu zakupopedia.pl dla zarejestrowanych i niezarejestrowanych Użytkowników. Niniejszy Regulamin jest regulowany przez obowiązujące ustawodawstwo polskie.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu. Kontynuując korzystanie z tej Strony, potwierdzasz, że zapoznałeś się z Regulaminem i wyrażasz zgodę na jego przestrzeganie. W przypadku całkowitej lub częściowej niezgody z treścią Regulaminu, prosimy o opuszczenie Strony.

 • Właścicielem wszystkich informacji tekstowych i audiowizualnych zamieszczonych na Stronie jest zakupopedia.pl. Jeżeli właścicielem jest inna osoba prawna lub fizyczna, informacje o Właścicielu podawane są na Stronie.
 • Wszystkie materiały na Stronie są chronione prawem autorskim w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co oznacza odpowiedzialność administracyjną, cywilną i karną w przypadku naruszenia takich praw.
 • Umieszczanie materiałów (w całości lub w części) z naszej Strony na innych stronach jest dozwolone wyłącznie bez zmian, z dodaniem linku prowadzącego do naszej Strony oraz tekstu o treści „Przedruk informacji ze Strony zakupopedia.pl”. Przedruk naszych materiałów w mediach drukowanych jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Właściciela Strony i pod warunkiem, że materiały te nie ulegną zmianie, a materiały audiowizualne nie będą wykorzystywane w oderwaniu od powiązanego z nimi tekstu.
 • Materiały prezentowane na Stronie mają charakter informacyjny, a ich wykorzystanie nie powoduje, poza przypadkami określonymi w przepisach prawnych, istotnych z punktu widzenia prawa praw i obowiązków.
 • Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i bezpieczeństwo zasobów internetowych, do których prowadzą linki znajdujące się na zakładkach Strony zakupopedia.pl. Właściciel Strony nie ponosi również odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie koszty spowodowane niezgodnym z prawem lub niewłaściwym korzystaniem ze Strony zakupopedia.pl.
 • Właściciel Strony ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje zamieszczone na zakupopedia.pl przez niego i w oparciu o jego dobrą wolę.
 • Korzystanie z Serwisu w celach informacyjnych lub realizacji zamówienia wiąże się z przekazaniem Twoich danych Klienta, które są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonalności Serwisu i/lub realizacji Twojego zamówienia. Składając zamówienie wyrażasz również zgodę na dodanie swoich danych Klienta do Bazy Sprzedawcy.
 • Użytkownik odpowiada za kompletność i prawidłowość danych Klienta oraz ich aktualizację.
 • Podczas korzystania z Serwisu zabrania się:
 • dodawania informacji, które bezpośrednio lub pośrednio naruszają obowiązujące w Polsce przepisy prawa;
 • podejmowania jakichkolwiek prób uzyskania dostępu do danych  użytkowników lub twórców Strony;
 • korzystania z materiałów Strony w sposób, który narusza obowiązujące przepisy prawa polskiego, prawa majątkowe i niemajątkowe innych osób prawnych i osób fizycznych.
 • Właściciel Strony ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez uprzedzenia. Jeżeli zamierzasz wykorzystać materiały z Serwisu lub z samej Strony w sposób, który może mieć konsekwencje prawne, powinieneś uważnie przeczytać tekst tego dokumentu. 

Niniejsza wersja Regulaminu korzystania z Serwisu wchodzi w życie z dniem 24.05.2022 r.

Umowa oferty publicznej

Niniejsza Umowa w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, których Stronami są Sprzedawca i Klient - osoba fizyczna, który złożył zamówienie na stronie zakupopedia.pl i zrealizował zapłaty za towary i/lub usługi, zwani łącznie Stronami, a każdy z osobna Stroną, jest „umową ustną” wiążącą każdą ze Stron.

Postanowienia ogólne

1.1. Ta Umowa ma zastosowanie do wszelkich stosunków prawnych powstałych pomiędzy Stronami w wyniku zakupu przez Klienta towarów, usług lub prac.

1.2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towary (usługi lub prace) w sposób przewidziany niniejszą Umową, jak również umowami wstępnymi z Klientem, a Klient zobowiązuje się do zapłaty ich wartości za pośrednictwem zakupopedia.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podane podczas składania zamówienia dane osobowe, w tym adresy dostawy, wybrane towary, usługi lub prace. Sprzedawca odpowiada za wykonanie zobowiązań wobec Klienta, w tym za zapewnienie, że sprzedawane towary (usługi, prace) są jego własnością, nie są aresztowane, zastawione, objęte zakazem zbywania, a także nie podlegają innym sposobom egzekucji obowiązków wobec osób fizycznych i prawnych, organów państwowych i rządowych, a sam proces ich sprzedaży nie narusza obowiązującego prawa polskiego.

1.3. Faktem potwierdzającym zgodę na warunki określone w niniejszej Umowie jest złożenie zamówienia na Stronie i/lub zapłacenie 100% ceny towaru (usługi, pracy). Działania te potwierdzają również, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu korzystania ze Strony i zgadza się z nim, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych Klienta zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie UE.

Cena towarów (usług, prac) i procedura płatności

2.1. Klient może uzyskać informacje o cenach na Stronie lub kontaktując się z managerami pod numerem telefonu podanym na stronie.

2.2. Sposoby płatności za towary, usługi, prace są wymienione na Stronie, można się o nich również dowiedzieć kontaktując się z managerami pod numerem telefonu podanym na stronie.

2.3. Dostępne sposoby dostawy towarów, usług, prac są wymienione na Stronie, można się o nich również dowiedzieć kontaktując się z managerami pod numerem telefonu podanym na stronie.

Terminy i warunki dostawy, odbioru i przekazania towarów (usług, prac)

3.1. Zakres, ilość i cena towarów (usług, prac) dostarczanych na zasadach określonych w niniejszej Umowie są ustalane w wyniku interakcji Kupującego z interfejsem zakupopedia.pl lub podczas kontaktu z managerami pod numerem telefonu podanym na Stronie.

3.2. Adres dostawy zamówienia (towarów, usług, prac) jest ustalany w wyniku interakcji Kupującego z interfejsem zakupopedia.pl lub podczas kontaktu z managerami pod numerem telefonu podanym na Stronie.

3.3. O warunkach dostawy towarów (usług, prac) Kupujący może dowiedzieć się podczas kontaktu z managerami pod numerem telefonu podanym na Stronie.

3.4. Z chwilą przekazania towaru (usług, prac) Klientowi wszelkie prawa majątkowe i ryzyka również przechodzą na Klienta (z wyjątkiem sytuacji, w których dostawa towaru jest realizowana przez przewoźnika, na którego przechodzą obowiązki Sprzedawcy w momencie przekazania towaru). Cena dostawy zostanie ustalona zgodnie z informacjami podanymi na stronie zakupopedia.pl.

3.5. Po otrzymaniu towaru (usługi, pracy) Klient zobowiązuje się do zapoznania się z jego stanem oraz sprawdzenia kompletności. W sytuacji, gdy Klient stwierdzi jakiekolwiek wady produktu lub jego konfiguracji, konieczne jest sporządzenie dokumentu, w którym będą zgłoszone wszystkie stwierdzone wady i usterki. Dokument powinien być sporządzony w obecności strony przekazującej towar (usługę, pracę).

Prawa i obowiązki

4.1. Sprzedawca ma prawo:

4.1.1. Jednostronnie zmieniać ceny towarów, usług i prac prezentowanych na Stronie, a także tekst niniejszej Umowy. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

4.1.2. Żądać odbioru towaru (usług lub prac) przez Klienta, jeżeli ich dostawa została zrealizowana bez naruszenia postanowień niniejszej Umowy.

4.1.3. Wstrzymać dostawę towarów (usług lub prac) do Klienta na dowolnym etapie, jeśli Klient nie wypełnia lub narusza postanowienia niniejszej Umowy. Dostawa może zostać wznowiona, jeżeli Klient spełnił wymagania niniejszej Umowy.

4.1.4. Korzystać z innych uprawnień Sprzedawcy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4.2. Sprzedający zobowiązany jest do:

4.2.1. Przekazania towaru (usługi, pracy) Klientowi wolnego od praw osób trzecich, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i zleceniem Klienta.

4.2.2. Wraz z towarem (usługą, pracą) przekazać wszystkie niezbędne dokumenty, w tym gwarancję, jeżeli przedmiot sprzedaży podlega serwisowi gwarancyjnemu.

4.2.3. Wykonywania wszelkich obowiązków nałożonych na niego Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4.2.4. Nie udostępniać danych Klienta osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo.

4.3. Klient ma prawo:

4.3.1. Żądać od Sprzedającego odpowiedniej jakości towaru i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami warunków dostawy towaru (usługi, pracy).

4.3.2. Korzystać ze wszystkich przysługujących mu praw zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4.4. Klient zobowiązuje się:

4.4.1. Do czasu zawarcia Umowy zapoznać się z treścią Umowy, warunkami Umowy, charakterystyką towarów (usług, prac), cenami, sposobami dostawy oraz innymi warunkami przedstawionymi na stronie internetowej zakupopedia.pl.

4.4.2. Podać wszelkie niezbędne dane, które pozwolą na jego jednoznaczną identyfikację jako Klienta oraz będą wystarczające do dostarczenia zamówionego towaru (usługi, pracy).

4.4.3. Sprawdzić jakość opakowania i stan towaru pod kątem ewentualnych uszkodzeń, a także sprawdź sprzęt w momencie odbioru zamówienia.

4.4.4. Odebrać towary (usługi, prace), jeżeli posiadają odpowiednią jakość zgodnie z niniejszą Umową i polskim prawem.

4.4.5 Wykonać inne obowiązki wynikające z postanowień Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

Postanowienia końcowe

5.1. Odpowiedzialność za nierzetelne i/lub nienależyte wykonanie niniejszej Umowy ponosi Strona, która ją naruszyła, zgodnie z obowiązującym polskim prawem.

5.2. Zwolnienie Strony z odpowiedzialności za nieuczciwe i/lub nienależyte wykonanie niniejszej Umowy jest możliwe w przypadku wystąpienia siły wyższej, potwierdzonej przez właściwe organy.

5.3. Wszelkie spory związane z niniejszą Umową będą rozstrzygane drogą sądową przez właściwy sąd.

5.4. Umowa wchodzi w życie z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia na stronie zakupopedia.pl samodzielnie lub z pomocą managera.

5.5. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wypełnienia przez Strony ich zobowiązań.